อาจารย์ & บุคลากร

อาจารย์ ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล
(ประธานสาขา)
ผศ. ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา  อาจารย์ ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
อาจารย์ ดร.ธิดา อมร อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คางคำ  อาจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
  อาจารย์ ดร. อาทิตยา สามณฑา  นายไพศาล ศุภมงคล  นางสาวเดือนเพ็ญ สินมั่น