สาขาวิชาเคมี กับตลาดแรงงาน

ลักษณะงาน

ผู้ที่จบหลักสูตร วท.บ.เคมี สามารถทำงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเคมีต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร ปิโตรเลียม วัสดุและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ครูวิทยาศาสตร์ ตลอดจนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฯลฯ

 

ความต้องการของตลาดแรงงาน (สาขาวิชาเคมี)

  1. โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เช่น โรงงานสี สารเคลือบผิว วัสดุและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
  2. โรงงานผลิตอาหาร และยา
  3. ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  4. สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐบาล/เอกชน

 

มูลค่าเพิ่มที่หลักสูตร/สาขาวิชา จัดให้แก่นิสิต (จุดเด่น)

  1. อบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000
  2. อบรมระบบมาตรฐาน ISO 14001
  3. อบรมการใช้เครื่องมือทางเคมีจากหน่วยงานเอกชน
  4. จัดการฝึกงานให้แก่นักศึกษาในสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริง