ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทางเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านปฏิบัติการ นำความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมพลังทางปัญญาในการช่วยแก้ปัญหาอุบัติภัยต่างๆ ได้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตทางด้านเคมี และมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีให้กับประเทศ โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูง ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน