ประวัติและความเป็นมา

สาขาวิชาเคมี

ในปี พ.ศ. 2518 ภาควิชาเคมี คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพิจารณาเห็นความต้องการเกี่ยวกับบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ที่จะช่วยส่งเสริมชุมชนและประเทศชาติให้มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สาขาวิชาเคมี จึงได้ดำเนินการเปิดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรเคมี ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพิ่มเติม โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2549 ในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาเคมี ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2551 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเคมี ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และเริ่มใช้ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน