สาสน์จากประธานสาขา

ถ้ากล่าวถึงศาสตร์ความรู้หนึ่งที่ถือเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคงของประเทศชาตินั้นก็คือ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ซึ่งสาขาวิชาเคมีจัดเป็นสาขาวิชาที่จำเป็น และได้รับการจัดตั้งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในโครงสร้างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแทบทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณาจารย์ประจำที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาที่ครบทุกด้านทางเคมี ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี และด้านเคมีประยุกต์ เช่น เคมีเทคนิค และเภสัชกรรม รวมทั้งมีวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC), เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทเมตรี (GC-MS), เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC), เครื่องอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS), เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR), เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM), เครื่องวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าไทเทรตแบบอัตโนมัติ และเครื่องวิเคราะห์ DNA เป็นต้น พร้อมเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ บริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น และผลักดันงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความตั้งใจของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างรากฐานทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป อีกทั้งสร้างเจตคติที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล)
ประธานสาขาวิชาเคมี