งานวิจัย

งานวิจัยเด่นของวิชาเคมี

  1. วัสดุศาสตร์ (สังเคราะห์วัสดุทำขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิง)
  2. การผลิตแก๊สไฮโดรเจน ด้วยปฏิกิริยาพาร์เชียลออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอน
  3. สเปกโทสโกปีสำหรับอินทรีย์ และสเตอริโอเคมีอินทรีย์
  4. ชีวเคมี และพันธุวิศวกรรม
  5. ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมี และการประยุกต์ใช้
  6. นาโนเคมี วัสดุชั้นสูง
  7. เภสัชเคมี พฤกษาเคมี
  8. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก